Зміст

Про  положення про комісію з питань  залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі на розвиток  інфраструктури Любимівської територіальної громади та складу комісію

28.09.2019

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХІХ сесії  селищної ради       сьомого   скликання

 

від   18.10.2019                                                                      ___________

Про  положення про комісію з питань

 залучення, розрахунку розміру і

використання коштів  пайової участі

на розвиток  інфраструктури Любимівської

територіальної громади та складу комісію

 

Заслухавши головного бухгалтера Точьонову І.Г. про  необхідність затвердження положення про комісію з питань   залучення, розрахунку розміру і  використання коштів  пайової участі  на розвиток  інфраструктури Любимівської об’єднаної  територіальної громади та складу комісію враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій ,  керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 13, 22, 69 Бюджетного кодексу України, з метою розвитку і розбудови соціальної та будівельно-транспортної інфраструктури  Любимівської об’єднаної  територіальної громади  за рахунок  коштів інвесторів, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення про комісію з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі на розвиток  інфраструктури Любимівської об’єднаної територіальної громади . ( Додаток №1 )
 2. Затвердити склад комісії з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Любимівської селищної ради ( Додаток №2)

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

 

 

Селищний голова                                 С.В.Коновалов

 

Додаток №1

до рішення ХІХ сесії

селищної ради VІІ скликання

від 18.10.2019 р. № ________

Положення

про комісію з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі на розвиток інфраструктури  Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області.

 1. Загальні положення.

1.1. Комісія з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради (далі – Комісія), є дорадчим органом, створеним з метою об’єктивного та раціонального використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури району, вирішення спірних питань, визначення розміру пайової участі та термінів її сплати, розгляду питань, пов’язаних зі звільненням від пайової участі і відшкодуванням різниці між

здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж або об’єктів інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку

інфраструктури  селищної ради .

1.2. Комісія в роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

1.3. Персональний склад Комісії затверджується рішенням сесії селищної  ради.

 1. Мета та предмет діяльності Комісії та її права.

2.2. Основною метою роботи Комісії є залучення коштів замовника на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради .

2.3. Основні напрямки діяльності комісії:

– розгляд наданих замовником кошторисів про загальну кошторисну вартість об’єкта будівництва, визначену згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання і виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій;

– погодження розміру та терміну сплати замовниками пайової участі на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради;

– розгляд заяв замовників про звільнення від пайової участі;

– внесення рекомендацій районної державної адміністрації щодо цільового використання коштів пайової участі замовника на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради;

– розгляд спірних питань, що виникають при застосування Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі на розвиток інфраструктури Каховського района;

– надання рекомендацій структурним підрозділам районної державної адміністрації щодо здійснення стосовно окремих замовників претензійної роботи зі спонукання до сплати пайової участі.

 1. Організація роботи Комісії.

3.1. Комісію очолює голова Комісії, організує роботу секретар.

3.2. Основною формою роботи Комісії є її засідання.

3.3. На засідання Комісії запрошується замовники, а в разі необхідності – представники проектної та підрядної організації, з якими замовник має договірні відносини. На засідання може прибути уповноважений представник замовника із довіреністю.

3.4. Комісія не несе відповідальності за достовірність наданої замовником інформації.

3.5. Засідання Комісії проводиться у міру необхідності.

3.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів Комісії.

3.7. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі відсутності – його заступник.

3.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою

більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється

протоколом, який підписується головою Комісії або особою, яка головує на

засіданні, і є обов’язковим для використання у роботі структурних підрозділів Любимівської селищної ради .

3.9. У разі рівної кількості голосів, голова Комісії має право додаткового голосу для прийняття остаточного рішення.

 1. Порядок підготовки питань на засідання Комісії.

4.1. Питання, що виносяться на розгляд Комісії, готуються на підставі матеріалів, наданих замовником.

4.2. Спірні питання виносяться на розгляд комісії на підставі письмового звернення на ім’я селищного голови  або голови Комісії з обґрунтованим висновком щодо необхідності розгляду питання.

 1. Розрахунок розміру пайової участі замовника

5.1. Розрахунок розміру пайової участі замовників на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради здійснюється на підставі наданого замовником пакета документів, за формулою:

Пу = Бв х (Кв – В) – Кту,

де : Пу- розмір пайової участі у грошовому вираженні;

Бв – розмір базового відсотка, в залежності від призначення об’єкта;

Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування;

В – витрати із придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Кту – витрати, пов’язані із пайовою участю, передбаченою технічними умовами на розвиток інженерних мереж, які були надані замовникам до вступу в дію статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій», тобто до 14.10.2008 року.

5.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі або об’єкти передаються у комунальну власність Любимівської селищної ради

 1. Порядок підготовки документів для укладення договору

про пайову участь, внесення змін до нього, відшкодування

або звільнення від пайової участі.

6.1. Замовниками надається наступний пакет документів :

– заява на ім’я селищного голови ;

– документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами та правилами, висновок державного підприємства «Держбудекспертиза» у Херсонській області;

6.2. Обрахування розміру пайової участі замовника здійснюється не пізніше 10 робочих днів із дня реєстрації звернення замовника.

Розрахунок розміру пайової участі замовника та пакет документів, на підставі якого здійснювався розрахунок, виносяться уповноваженим органом на розгляд Комісії для остаточного визначення розміру пайової участі замовника і термінів її сплати.

6.3. У разі виникнення сумнівів у достовірності наданої замовником інформації стосовно загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування ( якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами та правилами) вона визначається за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

6.4. На підставі рекомендацій, даних Комісією, готується  проект договору. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селищної ради  та термін її сплати визначається у договорі, укладеному з  селищною радою  (в особі селищного голови ).

6.5. Спірні питання, пов’язані з пайовою участю замовника на розвиток інфраструктури Любимівської селищної ради , вирішуються на засіданні Комісії, а у разі необхідності в судовому порядку.

 1. Реалізація пропозицій Комісії.

7.1. Рекомендації Комісії враховуються головними розпорядниками коштів при формуванні планів роботи, при підготовці проектів договору про пайову участь та рішення сесії селищної  ради про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.

 1. Призупинення діяльності Комісії.

8.1. Діяльність Комісії призупиняється на підставі рішення сесії селищної  ради.