«Про встановлення на території Любимівської  селищної ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення

Любимівської  селищної  ради «Про встановлення на території Любимівської  селищної ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 №71), згідно з яким, починаючи з 01.01.2015, змінено базу оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, граничний розмір ставок цього податку та розширено повноваження  селищних рад щодо встановлення пільг з його сплати.

Податковим кодексом України визначено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються рішенням селищної  ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проблема полягає в тому, що відбулися зміни в оподаткуванні, згідно з якими органам місцевого самоврядування рекомендовано прийняти рішення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

Таким чином, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, урахування змін у податковому законодавстві селищна рада має ухвалити нове рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від    земельної ділянки, для застосування їх на 2018 рік.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Любимівської селищної ради.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом ухвалення нового рішення селищної ради «Про встановлення на території Любимівської селищної ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік».

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта буде збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до об’єктів оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості. Отримані кошти будуть направлені на реалізацію заходів селищних програм.

Платники податку відповідно до податкового законодавства  будуть мати лише особисті фінансові витрати на сплату податку, а саме: юридичні особи – щокварталу звітного податкового періоду, фізичні – один раз на рік за попередній базовий податковий період.

4. Визначення цілей державного регулювання

Метою цього регуляторного акта є установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Любимівської селищної ради з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

5. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

–  відмова від введення в дію запропонованого акта;

  • внесення змін до діючого регуляторного акта.

Перша альтернатива.  Відмова від введення в дію запропонованого акта. Відповідно до пункту 10.3. Податкового Кодексу України місцеві ради в межах повноважень, вирішують питання встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У разі відмови введення в дію запропонованого регуляторного акта, на території селищної ради не будуть установлені ставки податку на наступний рік, унеможливлюється обрахування та сплата податку. Наслідком є втрата додаткових надходжень до бюджету.

Тому, така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива. Внесення змін до діючого регуляторного акта.   Внесення змін до діючого регуляторного акта є недоцільним, тому потребує ухвалення нового регуляторного акта.

6. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш прийнятним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням селищної ради відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише в такий спосіб можна поєднати  інтереси територіальної громади, платників податку та органів місцевого самоврядування.

7. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень селищних рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Зробити це можливо за рахунок ухвалення відповідного рішення селищної ради.

У зв’язку з означеним, вирішення проблеми врегулювання питань розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом ухвалення відповідного рішення селищної ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання. Інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється через  джерела інформації.

8. Обґрунтування можливості досягнення   визначених  цілей  у  разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Можливість  досягнення  мети  у  разі ухвалення зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою, оскільки новим регуляторним актом у межах повноважень органів місцевого самоврядування враховуються нові вимоги податкового законодавства щодо бази оподаткування, граничних розмірів ставок податку.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

Досягнення визначених цим регуляторним актом цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податку), пов’язані зі сплатою податку із застосуванням установлених пільг. При цьому очікується збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до бази оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання селищних  програм.

10. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих програм за рахунок збільшення надходжень коштів до селищного бюджету від сплати податку.

11. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники  повинні сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ставками, установленими селищною радою, що відповідають Податковому кодексу України.

12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

13. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта 2018 рік.

Регуляторний акт може бути переглянуто внаслідок унесення змін до чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

14.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відповідно до пунктів 266.7.2, 266.10.1 Податкового кодексу України, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами за 2017 рік буде відбуватися в другій половині 2018 року. Тому, на момент проведення базового та повторного відстежень результативності дії регуляторного акта,  будуть відстежуватися показники тільки за юридичними особами.

15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через  рік  після набуття ним чиннос

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних чисельності платників податку та надходження коштів до селищного бюджету.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Селищний  голова                                                                                                   Коновалов С.В