29.11.2018

 

 

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району    Херсонської області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

   сесії   селищної ради сьомого скликання

       

Від  _____2018

смт Любимівка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Про перейменування відділу праці, соціального

захисту населення та у справах

сім’ї, дітей та молоді Любимівської селищної ради

Каховського району Херсонської області

та  внесення змін до  Положення про відділ праці,

соціального захисту населення та у

справах сім’ї, дітей  та молоді Любимівської

селищної ради Каховського району

Херсонської області

 

 

 

 

Заслухавши інформацію селищного голови, з метою вдосконалення роботи органів влади Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення їх ефективної роботи, у відповідності до Цивільного кодексу України, господарського кодексу України, ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку зі створенням служби у справах дітей та КУ «Територіальний  центр надання соціальних послуг»,  керуючись п.5-6 ст.26 , ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Перейменувати «Відділ праці, соціального захисту та у справах сім’ї, дітей та молоді Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області» у «Відділ праці та соціального захисту населення Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області»
  2. Внести зміни до  Положення про відділ праці та соціального захисту,  що додається.
  3. Контроль за виконанням рішення залишаю покласти на начальника відділу праці та соціального захисту населення Ігнатьєву М.Г.

 

 

 

Селищний голова                         С.В. Коновалов

ДОДАТОК

До рішення   сесії 7 го скликання

Від  ________________№______

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ соціального захисту населення

Любимівської селищної ради

І. Загальні положення

1.1.Відділ  соціального захисту населення  Любимівської селищної ради (далі – відділ)  – є структурним підрозділом виконавчого органу Любимівської селищної ради, утворюється рішенням сесії Любимівської селищної ради і підпорядковується голові Любимівської селищної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Любимівської селищної ради, а також цим положенням.

1.3. Відділ організовує свою роботу у сфері соціального захисту населення відповідно до цього положення.

 

ІІ. Основні завдання

2.1.Основними завданнями відділу є взаємодія із структурними підрозділами соціального захисту населення суб’єктами надання соціальних послуг, виконання управлінських процедур та операцій і здійснення безпосередньої діяльності у сфері соціального захисту населення.

2.2.Діяльність відділу щодо виконання управлінських процедур і операцій у сфері соціального захисту населення за принципом «єдиного вікна» включає:

1) організацію безпосереднього прийому громадян;

2) прийом та опрацювання документів з метою визначення права на державну соціальну допомогу, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, направлення на реабілітацію осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі- соціальна підтримка) та забезпечити їх передачу не менше, ніж один раз на тиждень до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації;

3) прийом документів та їх опрацювання з метою вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

4) передання документів структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій для опрацювання і прийняття рішень;

5)видачу громадянам:

– повідомлень про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки);

– посвідчень про встановлення статусу особи;

– дозволу опікуну недієздатної особи та піклувальнику особи, цивільна дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину;

– подання про можливість призначення особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

– направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації та видача технічних засобів реабілітації, які були в користуванні;

– направлення на реабілітацію;

– клопотання про направлення до будинку-інтернату;

6) реєстрацію повідомлень про порушення прав дитини та інформування відповідних органів;

7) реєстрацію звернень і повідомлень щодо дискримінації за ознакою статі, вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми;

8) надання інформації жителям громади щодо діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та суб’єктів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, органі Пенсійного фонду України, робочих органів Фонду соціального страхування, центрів зайнятості та інших служб, що належать до сфери управління системи соціального захисту населення;

9) надання консультацій з питань застосування законодавства щодо призначення пенсій, страхових виплат, соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг) грошових виплат волонтерам, санаторно- курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно- курортного лікування та відшкодування вартості проїзду деяким пільговим категоріям громадян, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання засобів реабілітації,захисту прав дитини, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надання соціальних і реабілітаційних послуг, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із наданням соціальної підтримки населенню;

10) визначення потреб громади в соціальних послугах;

11)прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг , у тому числі шляхом соціального замовлення, державних закупівель, державно-приватного партнерства, проведення конкурсу соціальних проектів тощо;

12) виявлення сімей які перебувають у складних життєвих обставинах;

13) організацію надання соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб громади;

14) призначення та виплату одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Любимівської селищної ради;

15) забезпечення ведення обліку багатодітних сімей;

16) профілактику бездомності та соціального сирітства;

17) вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення щодо вчинення домашнього насильства, у тому числі організація надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми;

18) вжиття заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації;

19)визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг, у тому числі для осіб з інвалідністю, відповідно до визначених потреб у таких послугах та підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про їх створення або залучення;

20) планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету Любимівської селищної ради;

21) моніторинг, оцінка якості надання соціальних послуг;

22) проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, спрямованої на підвищення обізнаності у сфері прав і гарантій соціального захисту, спонукання людей до переходу «від очікування допомоги до самореалізації», формування почуття причетності до вирішення важливих соціальних завдань об’єднаної територіальної громади, сімейних цінностей, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми,  а також запобігання та протидії домашньому насильству.

ІІІ. Система взаємодії

  1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районої державної адміністрації та підприємствами, установами ,організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

 

ІV. Керівництво відділом

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Любимівської селищної ради.

4.1. Начальник служби:

– здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

–   затверджує функціональні обов’язки працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

– звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

– діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

– здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

 

V.Фінансування діяльності відділу:

5.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Любимівської селищної ради, які виділені на його утримання.

5.2 Джерелами фінансування Відділу є: кошти бюджету об’єднаної громади; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

5.3 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства

 

  1. VI. Заключні положення:

6.1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється за рішенням сесії  селищної ради встановленому законом порядку.

6.2.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією  селищної ради.

6.3 Скорочене найменування –  ВСЗН Любимівської с/р